Pedagog szkolny

mgr Beata Jurek

poniedziałek800    –   1400
wtorek900    –   1400
środa1000    –   1400
czwartek1000    –   1500
piątek900    –   1400

Podstawowe zadania pedagoga szkolnego:

 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno‐pedagogicznej.
 5. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
 6. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 7. Udzielanie uczniom porad i konsultacji.
 8. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga jeśli:

 • nie radzą sobie z nauką ; 
 • ktoś naruszy ich prawa; 
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc; 
 • potrzebują pomocy i rady; 
 • chcą po prostu z kimś porozmawiać; 
 • chcą poradzić się, wybierając szkołę ponadpodstawową;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami  i odnalezieniem się w szkole;
 •  dziecko ma problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;
 •  potrzebują uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci.

Nauczyciele mogą oczekiwać: 

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów.