Plan zajęć

ZAJĘCIA PORANNE 6.30 – 8.30

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 8.30 – 13.30

 • 8.30-8.40 Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne, spontaniczne, muzyczno-ruchowe. Ćwiczenia poranne.
 • 8.40-8.45 Przygotowanie do śniadania. Rozwijanie czynności samoobsługowych, wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania się i estetyki.
 • 8.45-9.00 Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, prawidłowej postawy.
 • 9.00-10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zgodnie z realizacją Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Kształtowanie właściwej postawy społecznej w czasie zajęć i zabaw, stwarzanie sytuacji sprzyjających podejmowaniu inicjatywy przez dzieci. Zabawy integrujące grupę. Działania plastyczno-konstrukcyjne. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję słuchową i wzrokową, sprawnościowe i dodatkowe.
 • 10.30-11.10 Zabawy dowolne według potrzeb i zainteresowań dzieci.
 • 11.10 – 11.15 Obiad – przygotowanie do I dania. Czynności samoobsługowe.
 • 11.15-11.30 I danie. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole. Uświadamianie dzieciom wartości zdrowego odżywiania.
 • 11.30-12.00 Organizacja zajęć na świeżym powietrzu – gry, zabawy ruchowe, zajęcia przyrodnicze, wycieczki i spacery.
 • 12.00-12.30 Przygotowanie do II dania. Czynności samoobsługowe. Obiad – II danie. Zwracanie uwagi na konieczność mycia rąk przed i po posiłkach.
 • 12.30-13.00 Zabawy wspomagające, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Dowolna działalność dzieci, zabawy spontaniczne w kącikach zainteresowań.
 • 13.00-13.30 – Zajęcia o charakterze edukacyjno-wyrównawczym. Relaksacja w formie zabaw i ćwiczeń oddechowo-rozluźniających przy muzyce. Rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej oraz inwencji twórczej. Chwila z książką.
 • 13.30 – Rozchodzenie się dzieci.

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE 13.30 – 16.00