Sukces rośnie z nami

Gmina Bojanów w partnerstwie z firmą HCP Consulting Hubert Czub rozpoczęła realizację projektu pn.

„SUKCES ROŚNIE Z NAMI”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, na podstawie Umowy z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych u 310 uczniów/uczennic (155K i 155M), w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz TIK (w tym nauka programowania) i podniesienie kompetencji 32 nauczycieli/lek (30K i 2M), w zakresie wykorzystania TIK i nauczania metodą eksperymentu Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach, Publicznego Gimnazjum nr 2 w Stanach oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowie – Zapuściu, w Gminie Bojanów w okresie do 30.06.2018 r.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

  • Doposażenie szkół w sprzęty Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych oraz pracowni pomiarowej i przyrodniczej w pomoce dydaktyczne.
  • Szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie programowania i wykorzystywania TIK oraz w pracy metodą eksperymentu i projektu edukacyjneg. 
  • Warsztaty, laboratoria i wycieczka edukacyjna dla uczniów: warsztaty dotyczące programowania i eksperymentowania, dla chętnych Laboratorium Robotyczne z wykorzystaniem zestawów Lego Mindstorm EV3 oraz 1-dniowa wycieczka do „MultiCentrum” w Warszawie.

Głównymi rezultatami projektu są:

  • zwiększenie kompetencji informatycznych uczniów/uczennic z ww. szkół,
  • nauka myślenia komutacyjnego,
    zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania metodą eksperymentu, projektu edukacyjnego oraz wykorzystanie TIK na zajęciach,
  • nauka programowania w języku Scratch (system programowania bezpłatny i dostępny przez Internet) oraz budowania i programowania robotów (w języku Scratch).

Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2017 r. – 30 czerwca 2018 r. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 617 721,77 zł Całkowita wartość projektu wynosi: 726 731,50 zł

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w Biurach Projektu:
HCP Consulting Hubert Czub
ul. Piłsudskiego 8/4 pokój nr 17 39-400 Tarnobrzeg
tel: 533 368 868
Urząd Gminy Bojanów
Centrum Usług Wspólnych
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
tel: (15) 8708 326 wew. 27

email: hcpcons@gmail.com
email: cuw@bojanow.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (www.mapadotacji.gov.pl).