Wolontariat

 

Człowiek jest wielkim nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest,

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

 

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu w Zespole Szkół w Stanach

 

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)

& 1
Postanowienia ogólne

1) Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz potrzebujących, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

2) Wolontariusz – osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Wolontariuszem może być praktycznie każdy i może pracować wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3) Szkolne Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

& 2
Cele działania

1.Przygotowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

2.Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym.

 1. Aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
 2. Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.
 3. Wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi.
 4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej i lokalnej.
 5. Promocja idei wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym.
 6. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez inne organizacje.

8.Pomoc w działaniach Szkoły i wszystkich imprez szkolnych , różnego typu i różnym charakterze oraz obsługi jednorazowych imprez o charakterze charytatywnym (np. kwesty uliczne, WOŚP, koncerty charytatywne itp.).

 1. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
 2. Organizowanie spotkań informacyjnych o Kole Wolontariusza dla uczniów Zespołu Szkół w Stanach w celu angażowania młodzieży do działalności wolontariackiej.
 3. Miejscem organizacji działania wolontariatu jest Zespół Szkół w Stanach.

& 3
Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Szkolnego Koła Wolontariatu może być młodzież szkolna respektująca zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Koła pisemnej zgody rodziców na działalność w wolontariacie.
 3. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym naukę i pomoc w domu.
 5. Członek Koła kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 6. Członek Koła systematycznie uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.
 7. Każdy członek Koła stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 8. Każdy członek Koła swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 9. Każdy członek Koła stara się przestrzegać zasad zawartych w regulaminie Koła.
 10. W przypadku , kiedy uczeń nie wykaże się zainteresowaniem pracą w Kole Wolontariatu lub też nie będzie przestrzegał zasad naszego regulaminu, może opuścić nasze szeregi bez konsekwencji, ale też nie otrzyma dodatkowych punktów za swoja pracę.
 11. Każdy członek Koła ma prawo do:
 • jasno określonego zakresu obowiązków,
 • prośby o pomoc,
 • wnoszenia nowych pomysłów,
 • ciągłego rozwijania swoich umiejętności,
 • ochrony przed jakimkolwiek ryzykiem związanym z powierzonych mu  zadaniami,
 • wpływu na podejmowane przez koordynatora decyzje
 1. Każdy członek Koła ma obowiązek:
 • być osobą odpowiedzialną,
 • sumienne i rzetelne spełniać swoje zadania,
 • być lojalnym i uczciwym wobec organizatorów i organizacji dla której pracuje,
 • zachować dyskrecję w sprawach prywatnych podopiecznych,
 • brać czynny udział w różnego rodzaju spotkaniach, szkoleniach, które mają na celu rozwijanie wolontariuszy.

W Klubie obowiązują zasady:

 1. zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
 2. zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 3. zasada troski o los słabszych
 4. zasada dobrowolności
 5. zasada bezinteresowności

& 4
Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne oraz zakłada zaangażowanie młodzieży do działań:

 • na terenie szkoły i na rzecz szkoły (organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku szkolnym – szkoła podstawowa i gimnazjum)
 • poza terenem szkoły – np. akcje pomocowe na rzecz potrzebujących (ubogich, chorych itp.) i przy współpracy instytucji i organizacji.
 •  

& 5
Nagradzanie wolontariuszy

Formy nagradzania:

 • Pochwała Koordynatorów Wolontariatu.
 • Pochwała Dyrektora Szkoły.
 • List gratulacyjny do rodziców.
 • Nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego dla najaktywniejszych wolontariuszy
 • Uczniowie klas III , otrzymują informacje na świadectwie szkolnym, dzięki czemu mają dodatkowe punkty , które są brane pod uwagę przy przyjmowaniu do szkól średnich.
 • Uczeń, który jest wolontariuszem i realizuje określone zadania może mieć dodatkowe punkty za zachowanie i podwyższoną ocenę z zachowania

& 6

Struktura Szkolnego Koła Wolontariatu

 • Na czele Koła Wolontariatu stoi zespół koordynatorów wolontariatu (nauczyciele – wolontariusze)
 • Członkowie Koła oraz opiekunowie ściśle współpracują z zespołem nauczycieli, jak również bezpośrednio podlegają  Dyrekcji Szkoły.
 • Zgodnie z prawem uczniowie będą  zobowiązani do podpisania umowy , jeżeli praca ich będzie dotyczyła  obszaru naszej szkoły, zaś  praca poza szkołą  jest pod kontrolą i za przyzwoleniem  rodziców.

W Kole mogą powstawać podgrupy i sekcje, w zależności od zainteresowań uczniów, ich uzdolnień i pasji, a także rodzaju podejmowanej pracy wolontariackiej.

& 7

Sposoby ewaluacji:

 • ankieta dla wolontariuszy;
 • sprawozdanie z pracy Szkolnego Wolontariatu;
 • rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze;
 • zdjęcia z imprez;
 • podziękowania od osób i instytucji;
 • wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy;
 • Karty Pracy Wolontarystycznej.

Postanowienia końcowe

 1. Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia – w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza.