Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANACH

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

I. DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

1. Rodzice dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tych oddziałach przedszkolnych, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

2. Organ do którego składa się deklarację:

 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach

3. Miejsce złożenia deklaracji:

 • Sekretariat w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach

4. Termin złożenia deklaracji:

 • do 01.03.2024 r.

II. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach      przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych. Rodzice kandydata do oddziałów przedszkolnych składają wniosek o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych.

 • Wniosek o przyjęcie do Oddziałów Przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach.

2. Organ do którego składa się wniosek o przyjęcie:

 • Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach

3.  Miejsce złożenia wniosku:

 • Sekretariat w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach

4. Termin złożenia wniosku:

 • Od 04.03.2024 r. do 22.03.2024 r.

5. Termin postepowania uzupełniającego

 • Od 13.05.2024 r. – 17.05.2024 r.

6. Liczba złożonych wniosków:

 • Nie więcej niż do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych,
 • We wniosku, o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego określa się kolejność wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

7. Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

III. KRYTERIA NABORU DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PSP W STANACH

1. W pierwszej kolejności do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze gminy Bojanów.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, niż wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość!

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal są wolne miejsca, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

W drugim etapie są brane pod uwagę kryteria:

 1. Kandydat, którego rodzic/opiekun prawny pracuje lub uczy się w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą
 2. oboje rodziców/ opiekunów prawnych – 25 pkt
 3. tylko jeden z rodziców/ opiekunów prawnych – 10 pkt
 4. rodzic/ opiekun prawny samotnie wychowujący – 25 pkt.

– zaświadczenie

 • Przedszkole/oddział przedszkolny znajduje się w obszarze objętym obwodem szkoły podstawowej, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata – 8 pkt.

– oświadczenie o miejscu zamieszkania

 • Kandydat, którego rodzeństwo jest lub było wychowankiem danego przedszkola/oddziału przedszkolnego –  5 pkt.

– oświadczenie rodziców

 • Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej, w której obwodzie znajduje się przedszkole/oddział przedszkolny – 5 pkt.
 • – oświadczenie rodziców
 • Zadeklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu/oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin dziennie 1 punkt za jedną godzinę ponad podstawę programową – 1-5 pkt.

– informacje zawarte we wniosku

 • Wskazanie przedszkola/oddziału przedszkolnego jako placówki pierwszego wyboru – 2 pkt.

– informacje zawarte we wniosku

Kryteria te mają różną wartość!

4. Oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych, które należy dołączyć do wniosku.

IV. KANDYDACI ZAMIESZKALI POZA OBSZAREM GMINY BOJANÓW

1. Mogą być przyjęci do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina Bojanów nadal dysponuje wolnymi miejscami w tych oddziałach przedszkolnych.

2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Bojanów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne według zasad wskazanych powyżej.

V. KOMISJA REKRUTACYJNA

1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Stanach przeprowadza komisja rekrutacyjna  powołana przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach.

2. Zadania komisji rekrutacyjnej:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
 4. przygotowanie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata – w przypadku złożenia stosownego wniosku przez rodzica kandydata.

3. Zadania przewodniczącego komisji rekrutacyjnej:

 1. podpisanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych;
 2. występowanie do wójta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach złożonych wraz
  z wnioskiem o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych.

VI. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

VII. TRYB ODWOŁAWCZY

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziałów przedszkolnych.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

VIII. INNE POSTANOWIENIA

 1. W przypadku uzyskania przez więcej niż jedno dziecko takiej samej liczby punktów, o przyjęciu decyduje kolejność  złożenia wniosku.

2. Postępowanie rekrutacyjne nie jest postępowaniem administracyjnym.

3. Ilekroć w ww. przepisach jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Pliki do pobrania: