RODO

Obowiązek informacyjny:
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STANACH

STANY, SZKOLNA 8

37-433 BOJANÓW

Inspektorem Danych osobowych jest:

Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,

email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowej,
realizacji działań promocyjnych Administratora,
zatrudnienia – świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ;
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ;
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej ;
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ;
oraz aktów wykonawczych.
Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Obowiązek Informacyjny – praca zdalna

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STANACH

STANY, SZKOLNA 8

37-433 BOJANÓW

Inspektorem Ochrony  Danych jest:

Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,

email: mateusz.siembab@hebenpolska.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493).

Dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, email będą przechowywane przez czas trwania Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.